Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

GGZ

In de huidige organisatie van de GGZ is zorg rond de patiënt een belangrijk uitgangspunt. Het streven is te komen tot zinnige en zuinige zorg, passend en dichtbij. Dit vereist een samenhangend aanbod van huisartsenzorg en geneeskundige GGZ. Ook is er samenhang nodig met de somatiek (integrale zorg) en met andere sectoren zoals welzijn en jeugdzorg.

In het huidige stelsel worden drie echelons onderscheiden:

  • Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ
  • Generalistische basis-GGZ (GBGGZ)
  • Specialistische GGZ (SGGZ)

De huisartsenzorg en GBGGZ worden gezamenlijk ook wel 'basis-GGZ' genoemd. De GBGGZ en SGGZ worden gezamenlijk 'curatieve GGZ' genoemd. Onderstaand figuur laat zien welke beweging er tussen de drie echelons gewenst is.
 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie ministerie VWS

Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ

De huisarts heeft een centrale rol in het huidige stelsel. Meer mensen met psychische problematiek worden in de eerste lijn behandeld. Ook wordt er meer ingezet op preventie en zelfmanagement, een voorbeeld hiervan is ‘Welzijn op recept’. Om deze rol waar te kunnen maken, krijgt de huisarts ondersteuning op verschillende vlakken:

Wanneer de patient te zware klachten heeft voor de huisartsenpraktijk, kan verwezen worden naar de Generalistische basis-GGZ of de Specialistische GGZ, met behulp van de verwijsbrief GGZ.

Generalistische basis-GGZ (GBGGZ)

De GBGGZ biedt zorg aan mensen met niet-complexe GGZ-problematiek en mensen met een stabiele chronische problematiek. Er hoeft voor de GBGGZ geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel geldt het eigen risico. In 2016 is dit € 385,-.

In de generalistische basis-GGZ worden vier producten onderscheiden: kort, middel, intensief en chronisch. In het product wordt alle inzet (diagnostiek, behandeling, e-health, monitoring, consultatie, verslaglegging) binnen een integrale financiering bekostigd. Aan de hand van vijf criteria wordt bepaald welk product het best passend lijkt voor de patiënt.

De minister van VWS heeft elf disciplines aangewezen die in de curatieve GGZ mogen optreden als hoofdbehandelaar. De zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid een beperktere lijst van disciplines als hoofdbehandelaar te contracteren.

Specialistische GGZ (SGGZ)

De SGGZ wordt voorbehouden voor hoog-complexe problematiek en risicovolle stoornissen die veelal vragen om een multidisciplinaire behandeling. Ook hier gelden de elf disciplines die als hoofdbehandelaar kunnen optreden. Er is voor de patiënt geen eigen bijdrage, maar het eigen risico wordt wel aangesproken.

Samenwerking

In de huidige organisatie van de GGZ wordt gestreefd naar een intensievere samenwerking tussen zorgverleners. Progez heeft voor huisartsen en GGZ-zorgverleners een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst GGZ geschreven. Deze overeenkomst is beoordeeld door een jurist. De overeenkomst kan helpen om samenwerkingsafspraken vast te leggen, bv. rond consultatie en verwijzen. De overeenkomst is ook in Word beschikbaar, u kunt deze dan aan uw eigen situatie aanpassen. Neem contact op met Carla Grijzen, adviseur Progez c.grijzen@progez.nl en u krijgt de overeenkomst kosteloos.

Rol van Progez

Progez biedt verschillende vormen van ondersteuning:

  • Advies en begeleiding bij de opzet van samenwerking binnen de basis-GGZ
  • Advies en begeleiding bij de implementatie van de POH-GGZ
  • Advies en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s/zorgpaden

Meer informatie?

Welmoed Nijboer, adviseur GGZ          Carla Grijzen, adviseur GGZ