Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Juiste zorg op de juiste plek

COPD-zorg regio Zwolle

Hoe zorg je er voor dat mensen met COPD de juiste zorg krijgen op de juiste plek tegen zo laag mogelijke kosten? En dat ze zelf regie nemen? Met zo mogelijk nog substitutie van de tweede naar de eerste en de nulde lijn? Op deze vragen zoekt een groep huisartsen uit Zwolle samen met longartsen van Isala naar antwoorden.

Aan tafel zitten Jacqueline Walvoort (RVE manager longziekten en thoraxchirurgie bij Isala), Ingeborg Weuring (programmamanager ketenzorg bij Medrie) en Sjoukje Kruisselbrink (projectleider COPD vanuit Progez). Samen faciliteren zij het proces van de huisartsen en longartsen om te komen tot optimale COPD-zorg in de regio Zwolle.

Inventariseren

Het optimaliseren van de COPD-zorg in de regio heeft al enige geschiedenis. "In 2012 zijn we gestart om de kwaliteit van de COPD-zorg in de eerste lijn te verbeteren," vertelt Ingeborg. "Het doel was om alle processen rondom COPD in de eerste en tweede lijn te inventariseren, te kijken waar de knelpunten zitten en welke acties we kunnen ondernemen om de processen te verbeteren. Daar is een heel aantal concrete stappen uit voort gekomen die de basis vormen van het huidige traject."

Samenwerking

Sinds de zomer van 2013 is Sjoukje als projectleider toegevoegd aan het COPD-team. Haar uitdaging is om de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn vorm te geven en daarmee de patiënten de zorg op de juiste plek te bieden. "In deze samenwerking zijn twee zaken van groot belang. Allereerst is het noodzakelijk te werken vanuit een gedeelde visie en ambitie. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk zien we dat dit soms ontbreekt. Daarnaast is het belangrijk om de samenwerking concreet te maken en daarin gezamenlijke stappen te zetten. Die stappen lijken soms klein, maar kunnen op termijn voor een brede impact zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een methode voor zelfmanagement bij COPD-patiënten. Als je dit kunt realiseren, kun je dit ook inzetten bij andere ziektebeelden."

Concrete stappen

Ondertussen zijn de huisartsen en longartsen samen met de POH-ers en verpleegkundig specialisten zes concrete deelprojecten gestart om de kwaliteit van de COPD-zorg te optimaliseren en de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn te versterken. "Wij hebben allereerst gezamenlijk de visie en ambities vastgesteld. Dat vormt de basis voor verdere acties," vertelt Jacqueline. "Eén van de acties is om gezamenlijk in te zetten op stoppen met roken. Daarnaast zijn we bezig met een voorstel voor een wetenschappelijk onderzoek naar de klinische relevantie van de spirometrie in de eerste lijn. Ook heel belangrijk is het project om te komen tot een goede afstemming over patiëntencontacten tussen de eerste en twee lijn. Verder werken we aan onderlinge deskundigheidsbevordering en het opzetten van een gezamenlijke database COPD. Voor al deze deelprojecten hebben we een stappenplan opgezet dat we in 2015 en 2016 willen realiseren."

Stoppen met roken

Eén van die concrete deelprojecten is het inzetten op stoppen met roken. Hoewel algemeen bekend is dat roken en COPD een slechte combinatie is, zijn er veel COPD-patiënten die roken. Om te stoppen bieden huisartsen individuele trajecten aan hun patiënten terwijl het ziekenhuis voornamelijk groepssessies biedt. "We willen met elkaar onderzoeken welke mensen baat hebben bij welke interventie. En dan vervolgens kijken hoe we dat kunnen aanbieden", vertelt Jacqueline. "Je moet een patiënt niet onnodig lang in de eerste lijn laten als hij beter af is in de tweede of juist omgekeerd. Waar het om gaat is dat we de zorg op elkaar afstemmen en dat we weten wat de ander doet. En uiteindelijk dat een roker stopt. Dat is het belangrijkste!" Sjoukje vult aan dat voor de projecten 'stoppen met roken' en 'versterking eigen regie' speciale werkgroepen zijn opgezet. "De werkgroepen bestaan uit POH-ers, een verpleegkundig specialist en iemand namens het Longfonds. Zij geven praktische input vanuit het werkveld en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de voortgang van de projecten."

 

 

Database

Om evidence based onderzoek te kunnen doen, zijn gegevens nodig. "Tot nu toe verzamelde het Kenniscentrum de gegevens over COPD-zorg van de eerste lijn. Wat we nu hebben gerealiseerd is een speciale database waar de longartsen uit de tweede lijn de gegevens toevoegen aan die van de eerste lijn. Dat maakt een gezamenlijke benchmark van COPD-zorg van de eerste en twee lijn mogelijk," vertelt Ingeborg. "Het geeft ons inzicht in de resultaten van de COPD-zorg bij zowel de huisartsen als in het ziekenhuis. Op basis van deze gegevens kunnen we de kwaliteit van zorg verder optimaliseren."

Triple aim

Vanaf 2009 zijn er duidelijk stappen gezet om de kwaliteit van de COPD-zorg te optimaliseren en de samenwerking te verbeteren. De vraag is hoe de drie deelnemers terugkijken op de afgelopen jaren? Jacqueline is hier duidelijk in: "Ik merk dat huisartsen en longartsen elkaar vinden op de inhoud van de zorg. Ze voelen een gezamenlijke urgentie om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden." Ingeborg beaamt dit en vult aan: "Ik merk dat de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is verbeterd en dat de artsen elkaar gemakkelijker consulteren. Dit geldt ook voor de POH-ers en verpleegkundig specialisten." Sjoukje noemt dit COPD-traject een duidelijk voorbeeld van triple aim. "Het gaat om het bevorderen van de gezondheid, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verminderen van de kosten."

Het COPD-team v.l.n.r.:

  • Bernadette Schunselaar, secretaresse Ketenzorg Zorggroep Medrie Zwolle
  • Sjoukje Kruisselbrink, projectleider Doorontwikkeling COPD
  • Jeanette van Tarel, fysiotherapeut 
  • Ingeborg Weuring, programmamanager Ketenzorg Zorggroep Medrie Zwolle
  • Peter Smink, huisarts en kaderarts COPD Zorggroep Medrie Zwolle
  • Irma Zwartjens, praktijkconsulente Zorggroep Medrie Zwolle
  • Jan Willem van den Berg, longarts afdeling longgeneeskunde Isala
  • Jacqueline Walvoort, RVE manager longziekten en thoraxchirurgie Isala
  • Maarten Bijl, huisarts